Sakrament bierzmowania

Obowiązki kandydata do sakramentu bierzmowania:

1. Obowiązek udziału we Mszy św. Niedzielnej, potwierdzonej w indeksie.

2. Miesięczna spowiedź oraz udział w nabożeństwach okresowych.

3. Udział w spotkaniach w grupach.

4. Udział w katechezach oraz obowiązek prowadzenia zeszytu z lekcji religii.

5. Nienaganne sprawowanie podczas lekcji religii i na spotkaniach w grupach.

6. Ci, którzy byli ochrzczeni poza nasza parafią, postarają się dostarczyć AKT CHRZTU z tamtej parafii (oddać ks. proboszczowi).

Sakrament Bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowana. Przez ten sakrament, chrześcijanin jeszcze ściślej wiąże się z kościołem i otrzymuje szczególna moc Ducha Świętego, przez co stajemy się prawdziwymi świadkami Chrystusa i zobowiązujemy się do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu odbywa się we własnej parafii. Kandydaci z innej parafii, winni przedłożyć zezwolenie od swojego Księdza Proboszcza, na przyjęcie tego sakramentu poza własną parafią. Przygotowaniem objęta jest młodzież z VII i VIII klasy. Kandydaci do bierzmowania w ostatnim roku przygotowania, przedstawiają świadectwo chrztu św. z parafii, gdzie przyjęli ten sakrament.

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA – PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 1. Co to jest religia?Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

 

O OBJAWIENIU BOŻYM

 1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?

To wszystko, co Pan Bóg objawił, zawiera się w Piśmie św. i Tradycji.

 

 1. Co to jest Pismo św.?

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 

 1. Kto jest autorem Pisma św.?

 Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym – ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

 

 1. Jak dzieli się Pismo św.?

Pismo św. dzieli się na Stary Testament oraz Nowy Testament.

 

 1. Z ilu ksiąg składa się Pismo św.?

Pismo św. składa się z 45 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu; razem z 72 ksiąg.

 

 1. Kto napisał 4 Ewangelie święte?

Ewangelie napisali: św. Łukasz, św. Marek, św. Mateusz i św. Jan~

 

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

 

 1. Jakie znasz krótkie streszczenie najważniejszych prawd wiary?

Wierzę w Boga Ojca, czyli Skład Apostolski, zawierający 12 artykułów, a także 6 prawd wiary.

 

 1. Powiedz Skład Apostolski.

 Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. W stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego – stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

 1. Powiedz 6 prawd wiary.   l) Jest jeden Bóg.

2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3) Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6) Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

 1. Jaka jest najważniejsza prawda wiary?

Najważniejsza prawda wiary jest ta, że Pan Bóg istnieje.

 

 1. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy:

 1. l) z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie,

2) z przekonania wszystkich ludów

3) z własnego sumienia,

4) z Objawienia Bożego.

 

 1. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi (To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec). 

 1. Co to jest Trójca Święta?

 Jednego Boga w trzech Osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą. 

 1. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat.

 1. Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

17.Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?

Nazywamy go także grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci.

 1. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

 Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.

 

 1. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

 Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.

 

 1. Kto jest Ojcem, Matką i Opiekunem Pana Jezusa?

 Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec, Matką – Najświętsza Maryja Panna, Opiekunem – św. Józef.

 

 1. Gdzie i kiedy narodził się Pan Jezus?

Pan Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego Heroda.

 

23.Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni czterdziestego dnia po narodzeniu, Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu, ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda. Pobyt w Nazarecie do trzydziestego roku życia. Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, 3 lata publicznej działalności. Powołanie 12 Apostołów. Ustanowieni~ Kościoła św. Wybór św. Piotra na następcę swego. Śmierć na krzyżu na Górze Kalwaryjskiej w Wielki Piątek o godz. 15. Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę. Wniebowstąpienie czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej.

 

 1. Co to jest cud?

Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.

 

 1. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.

1) Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej,

 2) Rozmnożenie chleba,

3) Uzdrowienie paralityka,

4) Wskrzeszenie Łazarza,

5) Zmartwychwstanie.

 

 1. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.

 1) o synu marnotrawnym,

2) o miłosiernym Samarytaninie,

3) o Dobrym Pasterzu,

4) o robotnikach w winnicy,

5) o talentach,

6) o pszenicy i kąkolu.

 

 1. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?

Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości:

„Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego swego jak siebie samego”. Przykazanie to objawił Pan Bóg już w Starym Testamencie.

 

O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

 

 1. Kto założył Kościół katolicki?

Kościół katolicki założył Pan Jezus – gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

 1. Kto obecnie jest Głową Kościoła?

Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną Głową Kościoła jest Następca św. Piotra czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek.

 1. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych świąt, dziesiątego dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

 1. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania. .

 1. Co to jest diecezja?

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię – kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.

 1. Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest patronem i biskupem?

Nasza diecezja nazywa się Szczecińsko-Kamieńską. Jej patronem jest: św. Otton z Bambergu. Biskupem Ordynariuszem jest Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga.

 1. Do jakiego dekanatu należy nasza parafia?

Nasza parafia należy do dekanatu Gryfice.

 1. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:

a) Matką Boga – Jezusa Chrystusa,

b) Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia),

c) Wniebowzięta – z duszą i całym ciałem,

d) Królową Polski.

 

 1. Wymień kilka ważniejszych świąt Matki Bożej.

Święto Ofiarowania pańskiego – 2 II;

Uroczystość Zwiastowania pańskiego – 25 III;

Królowej Polski – 3 V;

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 VIII;

Matki Boskiej Częstochowskiej – 26 VIII;

Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny – 8 XII

41.  Wymień kilku polskich świętych.

 1.  Św. Stanisław, biskup i męczennik (Wawel),

2) Św. Jan z Kęt (kościół św. Anny w Krakowie),

3) Św. Jacek (Kraków),

4) Św. Stanisław Kostka (spoczywa w Rzymie) – patron naszej Parafii (Wyszobór)

5) Św. Maksymilian Kolbe, .

6) Św. Królowa Jadwiga (Wawel).

7) św. Jan Paweł II (Rzym)

 1. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

 

Ostatecznymi rzeczami człowieka są: śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło.

 

 1. Co to jest śmierć?

Śmierć jest to odłączenie duszy od ciała człowieka

Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć – to śmierć w łasce uświęcającej.

 1. Co to jest czyściec? Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.
 2. Co to jest niebo? Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

47. Co to jest piekło? Piekło to jest stan wiecznej kary.

48. Wymień dziesięć przykazań Bożych.

Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi Egipskiej z domu niewoli: .

 1. l) Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

 2) Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie.

 3) Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

 4) Czcij ojca twego i matkę twoją.

 5) Nie zabijaj.

 6) Nie cudzołóż.

 7) Nie kradnij.

 8) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

 9) Nie. pożądaj żony bliźniego twego.

 10) Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego.

 

 1. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „To czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

 1. Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

 1. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza.

Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki.

 1. Na czym polega grzech ciężki?

Grzech polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

 1. Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej lub przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 1. Wymień siedem grzechów głównych.   l) pycha, 2) chciwość,

3) nieczystość, 4) zazdrość, 5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,

6) gniew, 7) lenistwo

 1. Co to są grzechy cudze?

 Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu do grzechu.

 1. Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy.  l) grzeszących upominać,

 2) nieumiejętnych pouczać  3) wątpiącym dobrze radzić,

 4) strapionych pocieszać,  5) krzywdy cierpliwie znosić,

 6) urazy chętnie darować,  7) modlić się za żywych i umarłych.

 1. Wymień uczynki miłosierdzia co do ciała. l) łaknących nakarmić.

 2) pragnących napoić,  3) nagich przyodziać,

 4) podróżnych w dom przyjąć,  5) więźniów pocieszać,

 6) chorych nawiedzać,  7) umarłych grzebać.

 

 1. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.

 1. Powiedz modlitwę „Anioł Pański”.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi – I poczęła z Ducha św. – Zdrowaś Mario…

Oto ja służebnica Pańska – niech mi się stanie według słowa Twego – Zdrowaś Mario…

A Słowo stało się Ciałem – i zamieszkało między nami – Zdrowaś Mario…

 1. Powiedz tajemnice Różańca św.

Tajemnice radosne:

 1. l) Zwiastowanie

2) Nawiedzenie św. Elżbiety

3) Narodzenie Pana Jezusa .

4) Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

5) Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice bolesne:

 1. l) Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

2) Biczowanie Pana Jezusa

3) Ukoronowanie cierniową koroną Pana Jezusa

4) Niesienie krzyża

5) Ukrzyżowanie

Tajemnice chwalebne:

 1. l) Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 2) Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 3) Zesłanie Ducha Świętego

 4) Wniebowzięcie NMP

 5) Ukoronowanie w niebie NMP

 Tajemnice światła:

 1) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

 2) Objawienie Siebie na weselu w Kanie.

 3) Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

 4) Przemienienie na górze Tabor.

 5) Ustanowienie Eucharystii.

 1. Powiedz 5 przykazań kościelnych l) W niedziele i inne nakazane dni świąteczne wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymywać się od prac służebnych.

2) Każdy wiemy jest zobowiązany przynajmniej raz w roku spowiadać się ze swoich grzechów.

3) Każdy wiemy jest zobowiązany przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię św.

4) W dni pokuty wyznaczone przez Kościół wierni są zobowiązani powstrzymywać się od spożywania mięsa i zachować post.

5) Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby Kościoła.

 

 1. Wymień obowiązujące święta kościelne.

Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Wniebowstąpienie Pańskie, Boże Ciało, Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, świętych Piotra i Pawła, Wszystkich Świętych.

O LASCE I SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

 1. Co to jest łaska Boża?

Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

 1. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?

Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Otrzymujemy ją tylko przez Niego.

 1. Jakie są rodzaje laski Bożej

Rozróżniamy: – łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

 1. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie , nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi (jest to życie Boże w nas).

 1. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy, łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?

Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie św., a możemy ją utracić przez grzech ciężki.

 1. Przez co możemy odzyskać laskę uświęcającą?

Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały.

 1. Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

 1. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).

 1. Wymień 7 sakramentów świętych.

1) Chrzest.

2) Bierzmowanie.

3) Najświętszy Sakrament.

 4) Pokuta.

 5) Namaszczenie Chorych.

 6) Kapłaństwo.

 7) Małżeństwo

 1. Jak dzielimy sakramenty św.?

 Sakramenty św. dzielimy:

 1) na sakramenty dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy,

 2) na sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne.

 1. Które sakramenty są dla żywych, a które dla umarłych na duszy?

 Dla żywych na duszy są te sakramenty, które możemy przyjmować tylko wtedy, gdy mamy łaskę uświęcającą. Są to: bierzmowanie, Najśw. Sakrament, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo.

Sakramenty dla umarłych na duszy to te, które dają lub przywracają łaskę uświęcającą.. Są to: chrzest i pokuta.

 1. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa.

 1. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła katolickiego (pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić.

Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary).

 1. Kto może udzielić chrztu św.?

Chrztu św. uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.

 1. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?  l) obudzić intencję, że chcę ochrzcić,

2) polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną.3) wypowiedzieć równocześnie słowa: „NN – ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

 1. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

 1. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania? a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem, b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.
 2. Co oznacza słowo „bierzmowanie”?

Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.

 1. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.

 1. Jakich łask udziela bierzmowanie? l) pomnaża łaskę uświęcającą,

2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego,

3) daje 7 darów Ducha Świętego, 4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

90. Wymień 7 darów Ducha Świętego.

 1. l) Dar mądrości.

2) Dar rozumu.

3) Dar rady.

4) Dar męstwa.

5) Dar umiejętności.

6) Dar pobożności.

7) Dar bojaźni Bożej.

 1. Co to znaczy bronić swojej wiary?  a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty, b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć, c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.
 2. Co to znaczy żyć według wiary?

Żyć według wiary, tzn.:

 1. a) zachować na co dzień wszystkie przykazania,
 2. b) spełniać solidnie swoje obowiązki,
 3. c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.,
 4. d) wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.

 

 1. Przez co mamy pogłębiać wiarę? a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św., b) częstą spowiedź i Komunię św.,                            c) systematyczną katechezę, d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich, .e) przez życie na co dzień wiarą.
 2. Przez co Człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

 1. a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji),
 2. b) opuszczanie modlitwy, Mszy św.,
 3. c) lekceważenie przykazań Bożych.

 

 1. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?

1) modlić się o dary Ducha Świętego,

2) poznać najważniejsze prawdy wiary,

3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość,

4) wybrać sobie patrona,

5) poprosić świadka do bierzmowania.

 

 1. Kto udziela sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

 1. Co to jest Krzyżmo św.?

Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. biskupa w katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje).

 

 1. Kiedy Ks. Biskup powie:Droga młodzieży (Drodzy bracia i siostry), powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? co trzeba odpowiedzieć?

Kandydaci odpowiadają: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.

 

 1. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

 

Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: „Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje – to jest bowiem kielich Krwi mojej”.

 1. Co to jest Msza św.?

Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).

 1. Co to jest Komunia św.?

Komunia św. jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod Postaciami chleba i wina.

 1. Co to jest sakrament pokuty?

Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie św. popełnione i daje pomoc, aby stać się lepszym człowiekiem.

 

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty?

Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania, mówiąc do Apostołów:

„Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane”.

 

 1. Komu przekazał Pan Jezus władzę odpuszczania grzechów?

Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom.

 

 1. Pięć warunków sakramentu pokuty:  l) rachunek sumienia,

2) żal za grzechy, 3) mocne postanowienie poprawy,

4) spowiedź, 5) zadośćuczynienie.

 

 1. Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.

 

 1. Co to jest żal za grzechy?

Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu tego, że obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie

 

 1. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.

 

 1. Co to jest spowiedź?

Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.

 

 1. Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana.

 

 1. Co to jest odpust

Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.

 

 1. Co to jest namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, – niekiedy przywrócenie zdrowia.

 

 1. Kiedy należy przyjmować sakrament namaszczenia chorych?

Namaszczenie chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie (nie można przyjęcia tego sakramentu odkładać na ostatnie chwile życia).

 

 1. Co to jest sakrament małżeństwa?

Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

GŁÓWNE WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO

 1. Co to jest Sobór Powszechny?

Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.

 1. Kiedy był ostatni Sobór Powszechny i jaki był jego cel?

Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach 1962-1965, był to II Sobór Watykański, a dwudziesty pierwszy Sobór w historii Kościoła. Uczestniczyło w nim ok. 2500 biskupów, zaczął go Papież Jan XXIII, a zakończył – Paweł VI, Celem jego była odnowa Kościoła.

 1. Wymień najważniejsze uchwały ostatniego Soboru.

Konstytucja o odnowie liturgii, Konstytucja o Kościele, Konstytucja o Objawieniu Bożym, Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym.

 1. Kto jako pierwszy Polak został wybrany na papieża i kiedy?

Biskup krakowski Kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy Polak został wybrany na papieża dnia 16 października 1978 r. Obrał imię Jan Paweł II. A 27 kwietnia 2014 roku został ogłoszony świętym.

 

Msze Święte

Wyszobór

Poniedziałek 9:00

Środa 17:00

Czwartek: 9:00

Piątek: 17:00

Sobota: 17:00

Niedziela: 8:30 i 13:00

Dąbie

NIEDZIELA – godz. 10:00

ŚRODA – godz. 10:00

Rotnowo:   

NIEDZIELA – godz. 11:30

ŚRODA – godz. 11:30