Sakrament bierzmowania

Obowiązki kandydata do sakramentu bierzmowania:

1. Obowiązek udziału we Mszy św. Niedzielnej, potwierdzonej w indeksie.

2. Miesięczna spowiedź oraz udział w nabożeństwach okresowych.

3. Udział w spotkaniach w grupach.

4. Udział w katechezach oraz obowiązek prowadzenia zeszytu z lekcji religii.

5. Nienaganne sprawowanie podczas lekcji religii i na spotkaniach w grupach.

6. Ci, którzy byli ochrzczeni poza nasza parafią, postarają się dostarczyć AKT CHRZTU z tamtej parafii (oddać ks. proboszczowi).

Sakrament Bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowana. Przez ten sakrament, chrześcijanin jeszcze ściślej wiąże się z kościołem i otrzymuje szczególna moc Ducha Świętego, przez co stajemy się prawdziwymi świadkami Chrystusa i zobowiązujemy się do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu odbywa się we własnej parafii. Kandydaci z innej parafii, winni przedłożyć zezwolenie od swojego Księdza Proboszcza, na przyjęcie tego sakramentu poza własną parafią. Przygotowaniem objęta jest młodzież z VII i VIII klasy. Kandydaci do bierzmowania w ostatnim roku przygotowania, przedstawiają świadectwo chrztu św. z parafii, gdzie przyjęli ten sakrament.

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA – PYTANIA I ODPOWIEDZI

 1. Powiedz Skład Apostolski.

 Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. W stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego – stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 1. Powiedz 6 prawd wiary.   l) Jest jeden Bóg. 2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3) Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6) Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna Bożego.

 1. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania. .

 1. Co to jest diecezja?

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię – kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.

 1. Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest patronem i biskupem?

Nasza diecezja nazywa się Szczecińsko-Kamieńską. Jej patronem jest: św. Otton z Bambergu. Biskupem Ordynariuszem jest Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga.

 1. Do jakiego dekanatu należy nasza parafia? Nasza parafia należy do dekanatu Gryfice.
 1. Wymień dziesięć przykazań Bożych.

Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi Egipskiej z domu niewoli: .

 1. l) Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

 2) Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie.

 3) Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

 4) Czcij ojca twego i matkę twoją.

 5) Nie zabijaj.

 6) Nie cudzołóż.

 7) Nie kradnij.

 8) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

 9) Nie. pożądaj żony bliźniego twego.

 10) Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego.

 1. Wymień siedem grzechów głównych.   l) pycha, 2) chciwość, 3) nieczystość, 4) zazdrość, 5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6) gniew, 7) lenistwo
 2. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.

 1. Powiedz modlitwę „Anioł Pański”.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi – I poczęła z Ducha św. – Zdrowaś Mario…

Oto ja służebnica Pańska – niech mi się stanie według słowa Twego – Zdrowaś Mario…

A Słowo stało się Ciałem – i zamieszkało między nami – Zdrowaś Mario…

 1. Wymień 7 sakramentów świętych.

1) Chrzest. 2) Bierzmowanie. 3) Najświętszy Sakrament. 4) Pokuta.  5) Namaszczenie Chorych. 6) Kapłaństwo.  7) Małżeństwo

 1. Kto może udzielić chrztu św.?

Chrztu św. uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.

 1. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?  l) obudzić intencję, że chcę ochrzcić, 2) polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną.3) wypowiedzieć równocześnie słowa: „NN – ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
 1. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 1. Co oznacza słowo „bierzmowanie”?

Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.

 1. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.

 1. Jakich łask udziela bierzmowanie? l) pomnaża łaskę uświęcającą, 2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego, 3) daje 7 darów Ducha Świętego, 4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

90. Wymień 7 darów Ducha Świętego.

 1. l) Dar mądrości. 2) rozumu. 3) rady. 4) męstwa. 5) umiejętności. 6) pobożności. 7) bojaźni Bożej.
 1. jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?

1) modlić się o dary Ducha Świętego, 2) poznać najważniejsze prawdy wiary, 3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość, 4) wybrać sobie patrona, 5) poprosić świadka do bierzmowania.

 1. Kto udziela sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

 1. Kiedy Ks. Biskup powie:Droga młodzieży (Drodzy bracia i siostry), powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? co trzeba odpowiedzieć?

Kandydaci odpowiadają: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.

 1. Pięć warunków sakramentu pokuty:  l) rachunek sumienia, 2) żal za grzechy, 3) mocne postanowienie poprawy,

4) spowiedź, 5) zadośćuczynienie.

 1. Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.

 1. Co to jest żal za grzechy?

Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu tego, że obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie

 1. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.

 1. Co to jest spowiedź? Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.
 1. Co to jest zadośćuczynienie? Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana
 1. Kto jako pierwszy Polak został wybrany na papieża i kiedy?

Biskup krakowski Kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy Polak został wybrany na papieża dnia 16 października 1978 r. Obrał imię Jan Paweł II. A 27 kwietnia 2014 roku został ogłoszony świętym.

129. HYMN DO DUCHA ŚW.

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,

Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan, I Najwyższego Boga dar,

Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy, miłość, ognia żar,

Ty darzysz łaską siedemkroć, Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Ojca obiecany nam, Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl, W serca nam miłość świętą wlej,

I wątłą słabość naszych ciał Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal I Twym pokojem obdarz wraz.

Niech w drodze za przewodem Twym Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, Daj, by i Syn poznany był,

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał,

I Temu, co pociesza nas, Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

 

Msze Święte

Wyszobór

Niedziela: 8:30 i 13:00

Poniedziałek: 9:00

Środa: 17:00

Czwartek: 9:00

Piątek – 17:00

Sobota – 12:00 I Komunia św.

Sobota: 17:00

Dąbie

NIEDZIELA – godz. 10:00

Rotnowo:   

NIEDZIELA – godz. 11:30