I KOMUNIA ŚW. 30 maja 2020r. godz. 12:00

 

KATECHIZM DZIECKA PIERWSZOKOMUNIJNEGO

 1. Znak krzyża świętego

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 1. Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

 1. Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, laski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 1. Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się Z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 1. Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9.Nie pożądaj żony bliźniego twego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 1. Dwa przykazania miłości 

1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich.
2. A bliźniego swego jak siebie samego.

7. Pięć przykazań kościelnych

 1. W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć i powstrzymywać się od prac niekoniecznych
  2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.
  3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjąć.
  4. Posty nakazane zachowywać.
  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

8. Główne prawdy wiary

 1. Jest jeden Bóg.
  2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
  3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
  4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
  5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
  6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

9. Siedem sakramentów świętych

 1. Chrzest.
  2. Bierzmowanie.
  3. Eucharystia.
  4. Pokuta.
  5. Namaszczenie chorych.
  6. Święcenia.
  7. Małżeństwo.

10. Trzy cnoty Boskie

1. Wiara.
2. Nadzieja.
3. Miłość.

11. Siedem grzechów głównych

 1. Pycha.
  2. Chciwość.
  3. Nieczystość.
  4. Zazdrość.
  5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
  6. Gniew.
  7. Lenistwo.

12. Uczynki miłosierne co do duszy

 1. Grzeszących upominać.
  2. Nieumiejętnych pouczać.
  3. Wątpiącym dobrze radzić.
  4. Strapionych pocieszać.
  5. Krzywdy cierpliwie znosić.
  6. Urazy chętnie darować.
  7. Modlić się za żywych i umarłych.

13. Uczynki miłosierne co do ciała

 1. Głodnych nakarmić.
  2. Spragnionych napoić.
  3. Nagich przyodziać.
  4. Podróżnych w dom przyjąć.
  5. Więźniów pocieszać.
  6. Chorych odwiedzać.
  7. Umarłych pogrzebać.

14. Ostateczne rzeczy człowieka

Śmierć. Sąd Boży. Niebo albo piekło.

 1. Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

 1. Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

 1. Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty Dobro nieskończone.

 1. Akt żalu

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 1. Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszelkiego złego, i doprowadź do żywota wiecznego. Amen.

 1. Co to jest grzech?
  Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.
 2. Co to jest rachunek sumienia?
  Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie swoich grzechów.
 3. Co to jest spowiedź?
  Spowiedź jest to wyznanie wszystkich swoich grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.
 4. Spowiedź powszechna

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina! Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

 1. Chwała na wysokości…

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbi¬my Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest Święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

 1. Wierzę w jednego Boga…

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

 1. Formuła spowiedzi

Pozdrów kapłana: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.

Uczyń znale krzyża świętego mówiąc: W imię Ojca i Syna, i Ducha świętego. Amen.
Przystępuję pierwszy raz do spowiedzi świętej. Następującymi grzechami obraziłem Pana Boga (tu wymień grzechy).

(Na następnych spowiedziach mówi się: Ostatni raz u spowiedzi byłem/-am … Zadaną pokutę odprawiłem/-am (lub nie odprawiłem/-am). Następującymi grzechami obraziłem Pana Boga
– i wymienia się grzechy) .

Po wymienieniu wszystkich grzechów powiedz: Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy bardzo żałuję, postanawiam poprawę, a Ciebie ojcze duchowny proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Wysłuchaj nauki kapłana. Wyraź swój żal za grzechy bijąc się w piersi i mówiąc (3 razy): Boże bądź miłościw mnie grzesznemu.

Po rozgrzeszeniu, jak kapłan zapuka, podziękuj kapłanowi mówiąc: Bóg zapłać.

Odejdź od konfesjonału i pomódl się przed Najświętszym Sakramentem.