Sakrament chrztu

Sakramenty przyjmujemy w swojej własnej parafii (decyduje o tym miejsce stałego zameldowania).

1. W kancelarii parafialnej chrzest należy zgłosić miesiąc wcześniej.

2. Rodzice winni przedłożyć akt urodzenia dziecka.

3. Przedstawić kandydatów na rodziców chrzestnych.

4. Rodzice chrzestni: muszą być katolikami, wcześniej przyjęli sakrament bierzmowania, przedłożyć od swojego Księdza Proboszcza: zaświadczenie, że mogą pełnić funkcję ojca chrzestnego lub matki chrzestnej.

5. Kandydaci do sakramentu chrztu św. z innej parafii, winni przedłożyć zezwolenie od swego Księdza Proboszcza na chrzest poza własna parafią.

Wskazania dla rodziców.

Jezus Chrystus naucza: „Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5) i wzywa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” (Mk 10,14). Zaszczytnym prawem i obowiązkiem rodziców jest przedstawienie dziecka Kościołowi, aby przez sakrament chrztu zostało włączone do wspólnoty zbawionych, a oczyszczone z grzechu pierworodnego, stało się przybranym dzieckiem Boga i uczestnikiem życia Bożego w Chrystusie.

W związku z chrztem dzieci, Kościół podaje rodzicom następujące wskazania i przepisy:

1. Dziecko powinno być ochrzczone w kościele parafialnym w ciągu miesiąca po narodzeniu.

2. Jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, ma być bezzwłocznie ochrzczone przez osobę świecką przy użyciu skróconego obrzędu. W przypadku, gdy tak ochrzczone dziecko wyzdrowieje, rodzice przynoszą je do świątyni parafialnej, by je w obrzędzie liturgicznym przedstawić Kościołowi, otrzymać błogosławieństwo i spisać akt chrztu.

3. W obrzędzie chrztu w kościele powinni wziąć udział, jeśli to możliwe, matka i ojciec dziecka, ponieważ mają do spełnienia ważne zadania i czynności liturgiczne: publicznie proszą o chrzest dziecka, kreślą na jego czole znak krzyża, wyrzekają się szatana i składają wyznanie swojej wiary oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo. Matka niesie swoje dziecko do chrzcielnicy.

4. Dla każdego dziecka rodzice wybierają chrzestnych: matkę i ojca. Są oni przedstawicielami duchowej rodziny dziecka i reprezentują Kościół. W razie potrzeby mają wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i zasadach moralności chrześcijańskiej. Również chrzestni składają podczas liturgii wyznanie wiary i dlatego do tego zaszczytnego zadania nie można wybierać osób, które nie mogą uczynić tego szczerze. Rodzice chrzestni powinni posiadać następujące przymioty:
a) wystarczającą dojrzałość do pełnienia swego zadania i ukończone 16 lat;
b) dojrzałość nadprzyrodzoną, a więc przyjęcie sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii;
c) przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą. Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie niesakramentalnym;
Ojciec chrzestny przygotowuje dla dziecka świecę chrzcielną, a matka chrzestna symboliczną białą szatę. Symbole te, będące zarazem pamiątką chrztu, chrzestni przynoszą do kościoła na liturgię chrztu.

5. Liturgia chrztu dziecka powinna odbywać się zazwyczaj w niedzielę, w dniu, w którym Kościół wspomina Zmartwychwstanie Jezusa. Należy się dostosować do godziny wyznaczonej na udzielanie chrztu.

6. Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej na tydzień przed zamierzonym dniem chrztu, aby omówić z duszpasterzem wszystkie sprawy związane z udzieleniem sakramentu, przedstawić chrzestnych i spisać akt chrztu.

7. Akt chrztu dziecka spisuje się według danych zawartych w metryce Urzędu Stanu Cywilnego, której odpis należy przedstawić duszpasterzowi. Rodzice powinni wcześniej wybrać imiona dla swego dziecka, przynajmniej jedno. Piękną tradycją jest wybieranie imienia świętych lub błogosławionych, którzy stają się duchowymi patronami dziecka. Rodzice zaś świadczą w ten sposób o swojej świadomej przynależności do Kościoła.

8. Przyjęcie, które rodzice urządzają dla chrzestnych, rodziny i przyjaciół na znak radości, że ich dziecko narodziło się w Chrystusie przez chrzest do życia wiecznego, ma mieć chrześcijański charakter. Niech wszyscy uczestnicy przyjęcia pamiętają, że wśród nich obecny jest Chrystus, który zamieszkał przez Ducha Świętego w nowo ochrzczonym dziecku.

9. Aby chrzest swego dziecka przeżyć w duchu wdzięczności Bogu za Jego wielki dar i zjednoczyć się w uświęconym przez chrzest dzieckiem w miłości i łasce Chrystusa, rodzice, oczyszczeni w sakramencie pokuty, powinni przystąpić w dniu chrztu do Komunii Świętej – również chrzestni, członkowie rodziny i przyjaciele, biorący udział w uroczystości.

10. Po udzieleniu chrztu, rodzice dziecka, wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, nauczyć je modlitwy, posyłać je na katechizację i przygotować do uczestnictwa w Eucharystii i przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Msze Święte

Wyszobór

Niedziela: 8:30 i 13:00

Sobota: 19:00

Dąbie

NIEDZIELA – godz. 10:00

Rotnowo:   

NIEDZIELA – godz. 11:30